ECTACO Info | Jeden, dwa… Polish is England’s second language

by http://www.euronews.com/

Jeden, dwa, trzy… the second most spoken language in England is Polish, according to new statistics.

A census of residents of England and Wales found that well over half a million speak Polish, reflecting the large number of immigrants who have come to Britain from eastern Europe over the past decade.

In one London supermarket, newspaper racks are stacked with Polish newspapers. An “alchohol” sign has another alongside it reading “alkohol”, though the store’s owner accepts his customers hardly need the translation.
“Some of them (Polish immigrants) actually speak better than me after five years and I’ve been here 65 years. Yes, most of them speak English. Some, obviously takes time, because English language is very difficult to learn,” said Wladyslaw Mleczko.

The survey found that nearly 140,000 residents spoke no English at all, while almost three quarters of a million spoke it badly.

Many Poles though go to great lengths to learn the language of their adopted country.

“In terms of the work ethic, you know, these guys are working ten-hour days and then they’re coming here in the evenings afterwards, so I take my hat of to them for that. I wouldn’t do the same,” said English teacher Tom Easten.
The new arrivals have brought their culture – and some controversy – to Britain, but can they make themselves understood?

“I like living here, but why does it always rain?!” chanted three students in semi-comprehensible unison.
Translation of an article in Polish (by Google)
Tłumaczenie artykułu w języku polskim (przez Google)

Jeden, dwa, Trzy ... drugim najczęściej używanym językiem w Anglii Polski, wynika z danych statystycznych.

Spis mieszkańców Anglii i Walii, że ponad pół miliona w języku polskim, co odzwierciedla duża liczba imigrantów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Europy Wschodniej w ostatniej dekadzie.

 W jednym z supermarketów w Londynie, stojaki prasa są ułożone z polskich gazet."Alchohol" znak ma inny obok to czytanie "Alkohol", choć właściciel sklepu akceptuje jego klienci nie potrzebują tłumaczenia.

 "Niektóre z nich (polscy imigranci) rzeczywiście mówić lepiej niż ja po pięciu latach, a ja tu już 65 lat. Tak, większość z nich mówi po angielsku. Niektórzy, oczywiście wymaga czasu, ponieważ język angielski jest bardzo trudna do opanowania, "powiedział Władysław Mleczko.

Badanie wykazało, że prawie 140.000 mieszkańców nie mówił po angielsku w ogóle, a prawie trzy czwarte miliona mówił to źle.

 


 Wielu Polaków mimo ogromnych starań, aby nauczyć się języka swojej przybranej ojczyzny.

 "Jeśli chodzi o etykę pracy, wiesz, te chłopaki pracują dziesięć godzin dni a potem idziesz tu wieczorami potem, więc mogę zabrać kapelusz im za to. Nie chciałbym zrobić to samo ", powiedział nauczyciel angielskiego Tom Easten.
 Przybyłych przyniosły ich kulturę - i pewne kontrowersje - do Wielkiej Brytanii, ale mogą porozumieć się?

 "Lubię tu mieszkać, ale dlaczego zawsze pada?" Skandowali trzech studentów unisono wpół zrozumiały.

ECTACO Info

www.ectacoinc.pl, www.luxectaco.com